Descripció del projecte només disponible a Francès
Construction et exploitation d'un parc éolien de 12 MW composé de quatre Enercon E-115 de 3 MW, dans le port d'Anvers.